235   Belagio   12-04-2024

HISZPANEK - JAKI JEST NAPRAWDĘ!


Perro de agua - what’s his real nature!


To mój pierwszy wpis na blogu i oczywiście temat musi być związany z osobowością Hiszpanka. Jak wiecie u nas w domu są dwie dziewczynki Fela i Chilli, podobne, ale i zarazem różnią się od siebie. Obie bardzo radosne, figlarne i dynamiczne. Świetnie się ze sobą dogadują i o dziwo nie zauważyłam między nimi jakichś konfliktów. Nie oznacza to jednak, że Hiszpanki kochają wszystkie osobniki swojego gatunku. Aby tak było trzeba zwracać baczna uwagę na socjalizację i umacniać dobre kontakty z innymi psiakami. Ale to temat na inny wpis.

Nasze dziewczyny
Uwielbiają wszelkiego rodzaju pracę, zarówno trening posłuszeństwa, agility, żmudne ćwiczenia z przygotowania do wystaw, czy zwykłe aportowanie. Nic ich nie nudzi, a wręcz przeciwnie, w ich nastawieniu widać ogromną radość i motywację do dalszej pracy. Nie można się temu dziwić bo ta rasa należy do psów pracujących. Zanim została uznana przez FCI, przodkowie hiszpańskiego psa dowodnego chronili gospodarstw domowych, czuwali nad swoim stadem oraz pomagali rybakom przy połowach aportując ptactwo z wody. Są to psy wysoce inteligentne, wszystko łapią w mig, co daje dużo satysfakcji i motywuje nas do dalszego treningu. Świetnie sprawdzą się w różnych dyscyplinach jak np obedience, agility czy frisbee. Co prawda my tego jeszcze nie próbowaliśmy, mamy dopiero w planach, ale znam osobniki, które znakomicie radzą sobie w zaganianiu owiec. Jak widać hiszpanek to nie kanapowiec. Jego radosne usposobienie i niespożyte pokłady energii wyciągną każdego właściciela z domu. Bardzo mocno kochają i przywiązują się do swoich ludzi. Ich radosne usposobienie, ciekawość i chęć zabawy czyni z nich wspaniałego przyjaciela rodziny.

Nie wszystko złoto co się świeci

No, ale ... Hiszpanki mają też swoje za uszami. Przede wszystkim, jako osoba zainteresowana rasą albo nabyciem szczeniaka tej rasy, musisz mieć świadomość, że jest to rasa, która może wykazywać lękliwość i znowu powtórzę się, że jest to temat na inny wpis, taki, który dotyczyć będzie socjalizacji. W skrócie dodam jedynie, że staranna socjalizacja od jak najmłodszego wieku jest kluczowa w optymalnym rozwoju naszego czworonożnego Perro. Inną niechlubną cechą tej rasy jest terytorializm i poczucie obowiązku bronienia swoich zasobów, czytaj swoich dwunożnych przyjaciół. Nie u każdego się to pojawia, ale u niektórych osobników tak. Jako, że rasa należy do psów stróżujących, może się zdarzyć że to właśnie w naszym Hiszpanku obudzi się ten instynkt. Trzeba być świadomym tego, że nasz pies może mieć problem z zaakceptowaniem obcej osoby na swoim terytorium. Na koniec powiem wam jeszcze o jednym małym grzeszku, otóż  są z nich zapaleni ogrodnicy, uwielbiają dreptać, podgryzać rośliny oraz kopać dziury :) 

Podsumowując
Hiszpański pies dowodny jest rasą wyjątkową, oddaną swojej rodzinie, zawsze chętną do różnorodnych aktywności i pracy, ale przede wszystkim przeznaczoną dla osoby, która jest świadoma nie tylko ich wielu zalet, ale także wyzwań, którym jako przyszły właściciel musi sprostać.

Zachęcam również do przeczytania krótkiego wywiadu z czołową hodowczynią Hiszpańskich psów dowodnych w czasopiśmie Cztery Łapy: Pies wielozadaniowy - Cztery Łapy
This is my first blog post, so it is obvious that the topic has to be related to the Spanish water dog’ personality. As you know, at our house, there are two Spanish girls: Fela and Chilli. According to their characters they are similar but also different from each other. Both girls are joyful, playful and full of energy. They get along very well and I haven’t noticed any conflicts between them. This does not mean , however, that SWDs love all individuals of their species.For this to happen, you need to pay close attention to socialization and strengthen good relations with other dogs. But that’s a topic for another post.

Our girls 
love all kinds of work, obedience training, agility, tedious exercises in preparation for dog’s exhibitions or just retrieving. Nothing bores them, on the contrary, in their attitude you can see great joy and motivation for further work. This is not surprising because this breed belongs to working dogs. Before the breed was recognized by the FCI, the ancestors of the SWDs protected households, watched over their herd or helped fishermen with fishing by retrieving birds from the water. They are highly intelligent dogs, they learn everything immediately, which gives a lot of satisfaction and motivates us to continue training. They are perfect for various disciplines such as obedience, agility or frisbee. Truly speaking we haven't tried it yet, we are only planning it, but I know individuals that are excellent at herding sheep. As you can see, the SWD is not a couch potato. His cheerful personality and inexhaustible reserves of energy will take every owner out of the house. They love and they are attached to their family. Their cheerful personality, curiosity and willingness to play make them great family friends.

However, as we can expect SWDs have pros but also cons
First of all, as a person interested in the breed or purchasing a puppy of this breed, you need to be aware that this is a breed that can be timid - and again, this is a topic for another post related to socialization. In short, I will only add that careful socialization from the youngest age is crucial in optimal development of our four-legged Perro. Another infamous feature of the breed is territorialism, a sense of duty to protect its family. It doesn't appear  in everyone, but in some individuals does. As the breed belongs to the guard dogs group, it may happen that this instinct will awaken in our dog. You have to be aware that your dog may have a problem with accepting a stranger on its territory. And the last but not least they are excellent gardeners and love to destroy plants and dig wholes :) 

To sum up
The Spanish water Dog is a unique breed, devoted to its family, always eager for various activities and work, but above all intended for a person who is aware not only of their advantages, but also of the challenges that the person has to deal with.
Tagi \ Tags


Hiszpanek - jaki jest naprawdę!, charakter hiszpańskiego psa dowodnego, Perro de agua, personality of SWD, Belagio,