145   Belagio   10-04-2024

RECEPTA NA SUPER PSA


Recipe for a super dog


Recepta na super psa, czyli słów kilka o socjalizacji


Myślę że nie skłamię, jeśli napiszę że każdy właściciel chciałby mieć psa odważnego, wesołego, posłusznego, umiejącego funkcjonować w społeczeństwie. Niestety nie jest to takie proste, wręcz przeciwnie wymaga poświęcenia uwagi naszemu pupilowi, czasu i wytrwałości w działaniu. To czy nam się uda będzie zależeć od naszych chęci, cierpliwości, konsekwencji oraz wiedzy. Tak, proces socjalizacji jest tak ważny, że każdy właściciel psa, a w szczególności szczeniaka powinien zgłębić wiedzę na ten temat.


Czym zatem jest socjalizacja

Najprościej można wytłumaczyć, że jest to proces podczas którego szczenię poznaje otaczający nas świat. Zapoznaje się z ludźmi, innymi zwierzętami, hałasem i wszystkim co znajduje się w jego otoczeniu. Szczenię uczy się wzorców zachowań, które pozwalają mu na budowanie poprawnych relacji z ludźmi oraz innymi zwierzętami. Socjalizacja psa w zasadzie trwa całe życie, bo w każdym momencie nasz zwierzak może być wystawiony na nowe bodźce, ale najważniejszy okres kształtowania pożądanych zachowań przypada od urodzenia do dwunastego miesiąca życia. Pierwsze miesiące życia są kluczowe, ponieważ wtedy kształtuje się osobowość naszego oseska, która będzie miała wpływ na to, w jaki sposób w przyszłości będzie funkcjonował w kontaktach społecznych.


Pierwsze tygodnie

Od trzeciego do siódmego tygodnia życia, szczenię uczy się jak to jest być psem. W tym okresie najważniejszą rolę odgrywa suka matka, która pokazuje swoim dzieciom prawidłowe zachowania. W tym czasie również szczeniaczki podczas wspólnej zabawy uczą się na własnych błędach. Następnie szczeniak zaczyna dostrzegać, że oprócz niego, rodzeństwa i mamy są jeszcze inni. W tym momencie rolę suki matki w procesie socjalizacji przejmuje hodowca lub opiekun zwierzęcia. Ogromne znaczenie ma zapoznanie maluszka z ludźmi, innymi zwierzętami, dotykiem, różnymi przedmiotami, fakturami, dźwiękami, itp. Wszystko co szczeniak zdoła poznać w sposób naturalny, dla niego przyjazny, w przyszłości nie będzie wzbudzać u niego lęku i zaniepokojenia.


Jak ten proces wygląda u nas w hodowli

Wszystkie nasze psy, jak również szczeniaki mieszkają z nami w domu. Początkowo szczeniaczki mają wydzieloną powierzchnię w pokoju. Są maleńkie, potrzebują tylko ciepła mamy i mleczka. Później, gdy zaczną być ciekawe otaczającego świata mają do dyspozycji cały dom i ogród. Już od pierwszych dni ich życia maluszki są przez nas głaskane i przytulane. W ten sposób przyzwyczajamy ich do innego niż matka zapachu oraz dotyku. Głaszczemy ich w zasadzie po każdej części ciała, od czubka głowy aż po opuszki tylnych łapek. Pomimo tego, że szczeniaczki zaczynają słyszeć w wieku dopiero około dwóch tygodni, my już od pierwszych dni do nich mówimy, w ich obecności oglądamy TV, słuchamy muzyki, radia, odkurzamy podłogi, itp., tak aby w sposób naturalny poznały hałas życia codziennego. Kiedy już podrosną i większość dnia spędzają na wspólnej zabawie mają już możliwość wejścia do innych pomieszczeń naszego domu. Poznają zabawki i inne przedmioty. Mając 4-5 tygodni i jeśli pogoda na to pozwala, wychodzą na zewnątrz do ogrodu. Początkowo to są krótkie chwile, bo z reguły szczeniaki doskonale zdają sobie sprawę, że znajdują się w zupełnie dla nich obcym miejscu. Najczęściej nie czują się wtedy komfortowo, pomimo tego że jest z nimi ich mama, my i pozostałe nasze psy, które znają. Ale już po dwóch, trzech wyjściach na zewnątrz zaczynają szaleć i cieszyć się nieograniczoną wolnością. Bez strachu oddalają się i zaglądają w każdy zakamarek, podgryzają roślinki, zapoznają się z nowymi zapachami i przedmiotami. Będąc w ogrodzie odkrywają, że tutaj dużo się dzieje: słyszą przejeżdżające samochody, motory (lubię jak przejeżdżają bo poziom decybeli wtedy wzrasta niemiłosiernie i jest to naprawdę dobry socjal 😆), szczekające psy w oddali, mijających naszą działkę ludzi. W okresie od wiosny do jesieni wykonujemy prace w ogrodzie, używając różnych przedmiotów i urządzeń, których do tej pory nie poznały. Przez zabawę zapoznajemy ich z przedmiotami, które mają dziwne kształty lub wydają dźwięki, jak np.: parasol, puszka, miotła. Po pierwszym szczepieniu z wizytą przychodzą nasi znajomi z dziećmi. Oczywiście zadaniem gości jest jak najwięcej dotykać i miziać szczenięta. W ten sposób nasze szczeniaki stają się odważne i pewne siebie. Jadąc do nowego domu mają bardzo dobrą podstawę, a zadaniem nowego właściciela jest utrwalanie tego co znają oraz dalsza socjalizacja.


W jaki sposób nowy właściciel szczeniaka powinien go dalej socjalizować

Przede wszystkim należy pamiętać, że wszelka socjalizacja poza terenem swojego ogrodu powinna się rozpocząć dopiero dwa tygodnie po ostatnich szczepieniach. Ważne również jest, aby mieć świadomość że za dużo bodźców może przynieść rezultat odwrotny do zamierzonego. Każdy szczeniak jest inny i mądry właściciel dostosowuje tempo i metody pracy do możliwości psa. Nie mniej jednak szczeniak powinien mieć kontakt z obcymi ludźmi, psami i innymi zwierzętami. Będąc na spacerze, zawsze zabieraj smaczki, piłeczkę czy inny przedmiot, którym szczeniak lubi się bawić. Początkowo zabieraj pieska w miejsca, gdzie ma szansę z oddali poobserwować innych ludzi, bawiące się dzieci, psy na smyczy, jeżdżących rowerzystów, itp. Później zagadajmy przechodniów, aby pies już w bliskiej odległości znalazł się w otoczeniu obcych mu ludzi. Kiedy widzimy, że czuje się bezpiecznie możemy poprosić spacerujących ludzi, aby poczęstowali naszego pupila smaczkami, a kiedy to uda się osiągnąć, poprośmy obcą osobę o pogłaskanie naszego psa. Nie można tych wszystkich czynności wykonać podczas jednego wyjścia na spacer. Ten proces wymaga czasu, czasem dłuższego czasem krótszego, w zależności od psychiki naszego pupila. Jeśli jednak przeprowadzimy ten proces prawidłowo, pies będzie dobrze kojarzył człowieka i w przyszłości nie powinien mieć problemów z zaakceptowaniem obecności obcych w swoim otoczeniu. Wręcz przeciwnie, będzie się czuł swobodnie i komfortowo.

Równolegle musimy zadbać o właściwe relacje naszego pupila z innymi zwierzętami, a w szczególności z psami. Bardzo dobrym pomysłem jest spotkać się ze znajomymi, którzy są właścicielami zrównoważonego, spokojnego psa. Na zapoznanie się należy wybrać neutralne miejsce. Kolejnym krokiem, który polecam jest uczęszczanie do psiego przedszkola. Tam nie tylko nasz osesek będzie miał sposobność poszalenia ze swoimi pobratymcami, ale również rozpocznie naukę pierwszych komend.


Socjalizacja na swoim terenie

Hiszpanki bardzo kochają swoją rodzinę. Niektóre z nich są tak oddane, że wzrasta ich potrzeba ochrony nas przed obcymi. Zaczyna to być problematyczne, gdy ktoś przychodzi do nas z wizytą. Dlatego od pierwszych chwil zamieszkania szczeniaka w nowym domu należy utrwalać właściwe witanie się z gośćmi. Kluczowe jest pokazanie pupilowi, że osoby które nas odwiedzają nie stanowią zagrożenia dla nas i dla niego. Wręcz przeciwnie, te osoby są przyjazne, dadzą smaczka, rzucą piłkę, wymiziają. Dlatego uprzedź swoich gości, że masz szczeniaka i poproś aby się z nim w prawidłowy sposób przywitali. Kontakt obcej osoby ze szczeniakiem nie możne być natarczywy, lecz wyważony i delikatny. Pozytywne emocje wzmacniamy smaczkami, a później zabawą lub mizianiem.


Podsumowanie

Jako odpowiedzialny właściciel czworonoga musisz zadbać o prawidłowy rozwój, w tym emocjonalny twojego psa. Należy dostarczać mu bodźców i stwarzać sytuacje, w których będzie się uczył prawidłowych zachowań i interakcji. Każde satysfakcjonujące nas zachowanie naszego pupila wzmacniamy nagrodami, pochwałami, zabawą, przez co uczymy go pewności siebie w nowych sytuacjach. Pamiętaj, że to czego nauczysz psa w pierwszych miesiącach jego życia, będzie w przyszłości miało wpływ na całe wasze wspólne życie.A recipe for a super dog - a few words about the process of socialization

Mark me if I'm wrong, every owner would like to have a dog that is brave, cheerful, obedient and able to function in a society. Unfortunately it is not that simple, on the contrary, it requires paying lots of attention, devotion and patience. Whether we succeed will depend on our willingness and knowledge. Yes, the socialization process is so important that every owner of a dog, especially a puppy should learn about it.


So what the socialization is

The simplest way to explain it is that socialization is a process during which a puppy learn about the world around. It gets to know people, other animals, noise and everything in its environment. The puppy learns patterns of behaviour that allow it to build proper relationships with others. The socialization of a dog basically lasts a lifetime because at any time our pet can be exposed to new stimuli, but the most important period of shaping the desired behaviour is from birth to twelve months of age. The first months of life are crucial because then the personality of a puppy is being developed which will affect how it will function in social contacts in the future.


The first weeks

From 3 to 7 weeks of age a puppy learns how it is like to be a dog. During this period the mother plays the most important role, showing her children the correct behaviour. During this time puppies also learn from their mistakes while playing together. Then the puppy begins to notice that there are others besides it, its siblings and its mother. At this point, the role of the dog-mama in the process of socialization is taken over by the breeder or the owner of the puppy. It is of great importance to familiarize the baby with people, other animals, human's touch, various objects, textures, sounds, etc. Everything that a puppy manages to learn in a natural, friendly way will not arouse fear and anxiety in the future.


What does this process look like in our kennel

All our dogs and puppies live with us at home. During the first weeks, puppies have a separted area in our room. They are tiny, they only need mom's warmth and milk. Later, when they start to be curious about the surroundings, they have the whole house and garden at their disposal. From the first days of their lives, puppies are cuddled by us. In this way, we accustom them to a different smell and touch then their mother's. We touch every part of their body, from the top of the head to the parts of the hind legs. Despite the fact that puppies start hearing only about two weeks after birth, we talk to them from the first days, watch TV, listen to music, vaccume the floors, etc, in their presence, so that they get to know the noise of everyday life. When they grow up and spend most of the day playing together, they have the opportunity to enter other rooms of our house. They get to know toys and other objects. When they are 4-5 weeks old and the weather is good, they go outside to the garden. At first, these are short moments because usually puppies are well aware that they are in a completely strange place for them. Most often  they don't feel comfortable there despite the fact that their mother, us and our other dogs that they know are with them. But after 2-3 trips outisde they start to go further and enjoy unlimited freedom. Without fear they move away and look into every nook and cranny, nibble on plants, get acquainted with new smells and objects. While in the garden, they discover there is a lot going on there: they hear passing cars, motorcycles, dogs barking in the distance, people in the streets. From Spring to Autumn, we do work in the garden using various objects and devices that they have not seen so far. While playing, we introduce them to the objects that have strange shapes or make sounds, such as an umbrella, a can, a broom. After the first vaccination, our friends with children come to visit us. Of course the guests' main task is to touch and cuddle puppies as much as possible. In this way our puppies become brave and self confident. Going to a new home they have a very good foundation and the task of the new owner is to consolidate what they know and further socialization.


New owner's further work with the puppy

First of all, remember that any socialization outside of your garden shouldn't start until 2 weeks after the last vaccinations. It is also important to be aware that too much stimuli can bring an opposite result than we expect. Each puppy is different, that is why the wise owner should adjust the pace and the methods of work to the dog's abillities. Nevertheless the puppy should have the ability to meet strangers, dogs and other animals. While on a walk, always have some treats in your pocket, a ball or other objects that the puppy likes to play with. At first take the dog to places where from a distance it has a chance to observe the other people, playing children, dogs walking on leashes, riding cyclists, etc. Later, have a little chat with the passers-by, so that the dog is surrounded by the strangers at close range. When we are sure that the puppy feels comfortable, we can ask walking people to give our pet treats, until we reach the stage of petting the puppy by strangers. It is absolutely not possible to do all the stages in one go for a walk. This process requires time, sometimes longer, sometimes shorter, depending on the pet's emotional capability, but if we carry this process out well, the dog will associate people with something good and in the future should have no problems with accepting the presence of strangers around. What is more, it will feel good and comfortable. 

At the same time, we must take care of the proper relationship of our four-legged friend with other animals, especially with dogs. It is a very good idea to meet friends who own a polite, calm dog. Choose a neutral place to get to know each other. Another idea that I recommend is attending a dog kindergarten. There, it will have an opportunity to play with other pups as well as it will start learning first commands.


Socialization in its yard

SWDs love their families very much. Some of them are so devoted that their need to protect us from outsiders increases. This attitude becomes problematic when someone comes to visit us. Therefore from the puppy's first days in the new home, it is necessary to teach the puppy the correct way of greeting guests. It is crucial to show the pet that people visiting us do not pose a threat to us and to it. On the contrary, these people are friendly, they often give treats, throw a ball and pay attention to the puppy. So firstly inform your friends that you have a puppy and tell them how to greet it properly. The interaction of a stranger with a puppy cannot be insistent, but balanced and gentle. Positive emotions are strengthened with treats and then with fun and cuddling.


Summary

As a responsible owner of a pet, you must take care of a proper development, including the emotional development of your animal. It is necessary to provide it with stimuli and create situations in which it will learn correct behaviour and interaction. Each satisfaying behaviour of the pet is reinforced with rewards, praise, fun, etc, thanks to which we teach it to be self-confident in new situations. Remember that what you teach your puppy during the first months of its life will affect your life together in the future.Tagi \ Tags


HISZPAŃSKI PIES DOWODNY, SWD, SPANISH WATER DOG, PERRO DE AGUA, SOCJALIZACJA, SZCZENIAKI, PUPPIES, SOCIALIZATION, BELAGIO